3 Tips and reviews

Cường Vàng Bia Hơi the food is delicious

Cường Vàng Bia Hơi prices is cheep

Cường Vàng Bia Hơi bia hơi rất ngon

3 Photos

Bia hơi Cường Vàng

Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì,Hà Nội,Thành Phố Hà Nội

Đang cập nhật