1 Tips and reviews

5 Beo Từ dưới Bắc Yên đi lên đến giữa xã có 1 lối nhỏ đi xuống & có 1 khoảng đất trống cho dân tình dựng chân máy chụp mây.Mỗi lúc thời tiết mỗi khác nên chả biết đg nào mà lần,âu cũng là cái duyên

6 Photos

Bãi Đất Chụp Mây Tà Xùa

Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La