Kichi Kichi Pandora

1/1 Truong Chinh St., Tan Phu Dist.,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84838496841