Mì Cay Sasin Hóc Môn

28/3 (Nguyễn Ảnh Thủ),Hồ Chí Minh,Bà Điểm

+84931773009