Hotel Quang Trung

1116A-1118 Quang Trung,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84989070144